Borgoe Consultancy

Privacyverklaring

Borgoe Consultancy hecht veel waarde aan de bescherming van Uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om Uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Borgoe Consultancy houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van Uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om Uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van Uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van Uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van Uw rechten omtrent Uw persoonsgegevens, U hier op willen wijzen en deze respecteren. 

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van U persoonsgegevens. Indien U na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

Mail: info@borgoeconsultancy.nl
Telefoon: 06-45752276 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden: 

 • Om een overeenkomst met U te kunnen aangaan, uit te voeren en producten en diensten te kunnen leveren. 
 • Ter bemiddeling van een zakelijke financieringsaanvraag, indien u hiervoor een opdracht heeft gegeven. Deze persoonsgegevens verstrekken we aan de financieringsinstelling of andere uitvoerder van het financiële product, om u een persoonlijk aanbod te kunnen doen of deze instanties in staat te stellen een oordeel te vormen over de financieringsaanvraag of om met u persoonlijk in gesprek te komen. Indien persoonsgegevens in dit kader worden gedeeld met derden verwijzen wij u naar hun privacy beleid. Borgoe Consultancy zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij dat verplicht is op grond van de wet of een rechterlijk bevel. 
 • Om in het kader van de overeenkomst of opdracht dienstverlening uw op de hoogte te kunnen houden van de stand van zaken en vragen te kunnen beantwoorden. 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van U vragen: 

 • Uw contactgegevens (zoals: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer) 
 • Uw identificatiegegevens (zoals: Burger Service Nummer (BSN), paspoortnummer, ID-nummer, geboortedatum, geslacht, kopie van identiteitsbewijzen)
 • Overige (financiële) gegevens indien van een toepassing bij het bemiddel van een zakelijke financiering (zoals: over leningen, onroerend goed, inkomen, financiële verplichtingen, bankrekeningnummer) 
 • Overige gegevens die van belang zijn (zoals: beroep of onderneming, burgerlijke staat en gezinssamenstelling, contractgegevens) 

Verstrekking aan derden 
De gegevens die U aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van Uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen wij de door U verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn
Borgoe Consultancy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging van persoonsgegevens
Borgoe Consultancy neemt de bescherming van Uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als U het idee heeft dat Uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de genoemde contactgegevens. 

Rechten omtrent
Uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van U hebben. Tevens kunt U bezwaar maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft U het recht de door U verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan Uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen U logischerwijs vragen om U te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Cookies en aanverwante technieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van Uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld Uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. 

U kunt U afmelden voor cookies door Uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt U ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van Uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: www.veiliginternetten.nl

Datalekken
Wat is een datalek? Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze (mogelijkerwijs) leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van- of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. 

Indien U kennis heeft van een datalek of een mogelijk datalek vragen we U hier zo snel mogelijk melding van te maken. Wij pakken meldingen zo spoedig mogelijk op voor nader onderzoek en nemen die maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en ons te voorkomen. Zoals de wet vereist wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken. 

Klachten
Mocht U een klacht hebben over de verwerking van Uw persoonsgegevens vragen we U hierover met ons contact op te nemen. Komt U hier niet met ons uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Wijziging van dit Privacy Statement Borgoe Consultancy kan dit Privacy Statement aanpassen. De meest actuele versie van het Privacy Statement is altijd via onze website te raadplegen. 

Bedankt dat U het Privacy Statement helemaal hebt gelezen!
Als U naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!